Arsmote

Årsmöte 8/12

Vi bjuder in till höstårsmöte i vår restaurang 8 dec 18.00
Vi bjuder på kaffe och smörgås
Anmälan till info@lackogk.se senast 5/12
VÄLKOMNA
Kallelse till höstårsmöte LÄCKÖ Golfklubb
När: 2022-12-08
Tid: 18:00
Plats: Läckö Golfklubb (restaurangen) Tranberg
Föredragningslista:
1. Mötets öppnande.
2. Fastställande av röstlängd för mötet.
3. Fråga om årsmötet utlysts på stadgeenligt sätt.
4. Fastställande av föredragningslista.
5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall
justera mötesprotokollet.
7. Fastställande av medlemsformer och medlemsavgifter
för verksamhetsåret 2023.
8. Verksamhetsplan samt budget för verksamhetsåret 2023.
8.1 Läckö GK
8.2 Torebacka AB (Driftbolag)
9. Val av styrelse för verksamhetsåret 2023.
Val av:
9.1 Klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen för en tid av 1 är.
9.2 Styrelseledamöter för en tid av 2 respektive 1 år.
9.3 Eventuella suppleanter för en tid av 1 år.
9.4 Två revisorer jämte suppleant för en tid av 1 år.
9.5 Ledamöter till valberedning varav en väljs till ordförande för en tid av 1 år.
9.6 Ombud till VGF möte.
10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
11. Övriga frågor och ev. information.
12. Avslutning.
Efter mötesförhandlingarna avslutats ger klubbledning och styrelsen information betr.:
– Lednings & Verksamhetsplan 2023
– Medlemsundersökningar
– Allmän information om klubben och dess verksamhet
▪ Avtackning styrelsemedlem Doris Fredriksson, Ann-Louise Friberg och Susanne Tobiasson
▪ Prisutdelning Läcköligan
————————————————————————————————————————–
Styrelsens förslag gällande årsavgifter, Ledningsdokument & Verksamhetsplan med budget,
styrelsens förslag till i rätt tid inkomna motioner med styrelsens yttrande kommer senast
den 1 december finnas tillgängligt på Läckö GKs kontor på Rörstrand samt på hemsidan.
Underlagen finns på hemsidan under ”Meny/Medlem/Dokument”.
Välkomna!
Styrelsen Läckö Golfklubb
Knockout Webbyr logotyp
Webbsida av Knockout Webbyrå